Gemaakt in Groot-Brittannië
Uw winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden Nedlandic B.V. per 01-11-2020


Artikel 1 Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 De overeenkomst: de tussen klant en Nedlandic B.V. tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van producten.
1.2 De klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt.
1.3 De leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd, hier Nedlandic B.V.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Nederlands recht is van toepassing.
2.2 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle door ons gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door ons verrichte handelingen.
2.3 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De vernietigde of nietige bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert, zulks ter beoordeling van Nedlandic B.V.
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Nedlandic B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging onzerzijds, dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.
Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 Bij de door Nedlandic B.V. gehanteerde prijzen wordt aangegeven of deze inclusief of exclusief BTW zijn. De prijzen worden weergegeven in euro.
4.2 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals, calculatie en schrijffouten in prijzen op de website van Nedlandic B.V., in reclame-uitingen, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen, of andere bescheiden afkomstig van Nedlandic BV, zijn niet bindend.
4.3 Betaling van het verkoopbedrag minus een aanbetaling dient te geschieden voor verzending of wanneer uitdrukkelijk is overeengekomen; direct bij levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.4 Betaling via overschrijving op bank-/girorekening dient te geschieden voor verzending tenzij anders overeengekomen.
4.5 Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan is hij jegens Nedlandic B.V. de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend voor een volle maand, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum.
Artikel 5 Ruilen van artikelen
5.1 In alle gevallen dient bij ruiling het originele aankoopbewijs overlegd te worden.
5.2 Ruilen dient binnen 14 dagen na aankoop plaats te vinden.
5.3 Uitgesloten van ruiling zijn: speciaal bestelde of vervaardigde artikelen.
5.4 Wij stellen het op prijs als u artikelen, die u wilt ruilen, in de originele verpakking en onbeschadigde staat terugstuurt.
Bij beschadigde verpakkingen of artikelen kunnen we niet het volledige bedrag terug betalen.
Artikel 6 Leveringsvoorwaarden
6.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald.
6.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan de klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogt met rente en kosten, is voldaan.
6.3 De klant dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 3 dagen na de levering te melden.
6.4 Tenzij telefonisch, schriftelijk of per e-mail een andere leveringstermijn is overeengekomen, geldt een termijn van maximaal 8 weken.
6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.
6.6 Wanneer het plaatsen van de geleverde zaken niet mogelijk is, is dit het risico van de klant.
6.7 Het risico van de door ons geleverde zaken zijn voor de klant vanaf het moment van aflevering.
Artikel 7  Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Nedlandic B.V., Walhuisweg 20C, 3774 TA Kootwijkerbroek, Nederland, info@nedlandic.de, Tel: 0342-444585) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 8 Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Artikel 9 Uitsluiting herroepingsrecht
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);”
Artikel 10 Reclamaties, klachten en garantie
10.1 Op alle kunststof onderdelen geldt een garantie van 3 jaar.
10.2 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lak of  transportschade, door Nedlandic B.V. worden afgeleverd, dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant dit direct daarna of binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken/werkzaamheden bij Nedlandic B.V. te melden.
10.3 Indien de klant zelf door Nedlandic B.V. geleverde zaken monteert, dient de klant zich voor montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
10.4 Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is, dient de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken dit persoonlijk aan Nedlandic BV te melden.
10.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat,  afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster.
10.6 Ieder recht van reclamatie vervalt indien de termijnen zoals in artikel 10.4 gegeven, niet in acht wordt genomen, alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen van Nedlandic B.V. hebben verricht.
10.7 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van staalplaat en kunststoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens handelsusance algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.
10.8 De klant heeft het recht om een bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de klant thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien de klant gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Nedlandic B.V. geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de klant contact opnemen via info@nedlandic.com.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Nedlandic B.V. is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatie schade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Nedlandic B.V. verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Nedlandic B.V.
11.2 Nedlandic B.V. zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Nedlandic B.V. en de klant.
11.3 Indien en voor zover Nedlandic B.V. zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
11.4 De klant vrijwaart Nedlandic B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
11.5 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
Artikel 12 Overmacht
12.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Nedlandic B.V. niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Nedlandic B.V. het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
12.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Nedlandic B.V., waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt  verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig  voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van Nedlandic B.V. en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Nedlandic B.V onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Nedlandic B.V., haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.
Artikel 13 Ontbinding
13.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Nedlandic B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Nedlandic B.V. ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.
13.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Nedlandic B.V. tenzij Nedlandic B.V. nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van Nedlandic B.V. op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.
Artikel 14 Geschillen
14.1 Als een Klant een klacht of geschil heeft met Nedlandic B.V., dient zij zich in eerste instantie schriftelijk te richten tot Nedlandic B.V. Binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, zal Nedlandic B.V. hierop schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal Nedlandic B.V. de klant binnen die termijn schriftelijk laten weten wanneer Nedlandic B.V. inhoudelijk reageert.
14.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.
Artikel 15 Slotbepaling
15.1 Deze voorwaarden gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten , zodat de klant zich niet beroepen kan op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten , waarbij door Nedlandic B.V. niet nadrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden.
15.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer: 09143517. Deze zijn kosteloos opvraagbaar bij Nedlandic B.V. en te lezen op de website van Nedlandic B.V.
15.3 Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden van kracht één week nadat deze gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

Laatste aanpassing 01-11-2020